Асоян А. А. Доля «Божественної комедії» Данте в Росії Примітки

Асоян А. А.: Доля "Божественної комедії" Данте в Росії

Примітки. зей рос. літ. Л., 1970. С. 6-62.

2. Див.: Луппов С. П. Бібліотека Лаврентія Горки // Луп-Пов З. П. Книга в Росії в послепетровское час ( 1725-1740). Л., 1976. С. 274-276.

3. Див.: Бутурлин М. Д. Записки // Русявий. архів. 1897. Кн. 1, "Джерело: svr-lit.)"Пекло". Данте в перекладі Д. Е. Мина й царська цензура // Російсько-європейські літературні зв'язки. М.; Л., 1966. С. 48-54.

19. Мін Д. Передмова // Москвитянин. 1852. Т. 2, кн. 1, "Джерело: svr-lit.) А. А. Блоку: Опис / Сост. О. В. Міллер, Н. А. Колобова, С. Я. Бовина: Під ред. К. П. Лукарской. Л., 1984. Кн. 2. С. 256-257.

30. Див.: Бібліотека А. А. Блоку; Опис. Кн. 1. С. 257.

"Джерело: svr-lit.)"... важко встановити, - говорив Данте, - де нахо­дится вища крапка цієї дуги; однак я думаю, що для більшості людей вона перебуває між тридцятим і соро­ковим роком життя, і думаю, що в людей, від природи з­вершенних, вона збігається із тридцять п'ятим" ("Бенкетів": IV, XXIII, 9-10).

29. Цит. по кн.: Переписка А. С. Пушкіна. Т. 2. С. 242.

30. Там же. С. 421.

31. Кюхельбекер В. К. Избр. добутку. Т. 1. С. 361.

32. Там же. С. 653.

33. Там же. С. 360.

34. Кюхельбекер В. К. Подорож. Щоденник. Статті. С. 456.

35. Кюхельбекер В. К. Избр. добутку. Т. 1. С. 435.

36. Гюго В. Передмова до "Кромвелю" 7 Гюго В. Избр. добутку: В 2 т. М.; Л., 1958. Т. 2. С. 485.

37. Там же. С. 488. Для точності слід зазначити, що з передмовою до "Кромвелю", із цим маніфестом французс­кого романтизму, Кюхельбекер ознайомився лише в 1834 році

38. Надєждін Н. И. Літературна критика. Естетика. М., 1972. С. 179.

39. Там же.

40. Там же.

41. Для Надєждіна середньовічна епоха: XI-XVI століття. Див.: Там же. С. 182-185.

42. Там же. С. 204.

43. Там же.

44. Там же. С. 241.

"Джерело: svr-lit.)­судження м. Надєждіна "Про походження, властивості й долю поезії так званої романтичної" // Росіяни ес­тетические трактати першої третини XIX століття: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 413. Подібне судження висловив раніше К. Ф. Рилєєв у статті "Кілька думок про поезію". (Литературно-кри­тические роботи декабристів. М., 1978. С. 220).

46. Шлегель ф. Естетика. Філософія. Критика: В 2 т. М., 1983. Т. 2. С. 402.

47. Там же. Т. 1. С. 376.

48. Надєждін Н. И. Указ. соч. С. 253.

"Джерело: svr-lit.)­них явищ історичний підхід далекий Полевому. Думка про мінливість мистецтва у зв'язку з історичними умовами була однієї з основ його критичного методу. "Ідеал, - писав він, - виховується обставинами, духом часу..." (Московський телеграф, 1825. Ч. 6. С. 30). Данте й Байрон об'єднані Полевим по "философической" суті їх твор­чества; тобто не по "міркуванню історичного століття", а по "міркуванню философическому найважливіших істин душі че­ловеческой" (Моск. телеграф. 1837. Ч. 37. С. 38).

50. Шатобриан Ф. Р. Досвід про англійську літературу // Естетика раннього французького романтизму. М., 1982. С. 225.

51. Шевирев С. П. Історія поезії. М., 1835. Ч. 1. С. 90.

52. Див.: Б-ка для читання. 1836. Т. 15, "Джерело: svr-lit.)"Філософії мистецтва Шеллинга" // Ішла­линг Ф. В. Філософія мистецтва. М., 1966. С. 5.

60. Шеллинг Ф. В. Філософія мистецтва. М., 1966. С. 106.

61. Там же. С. 45. Универсум - це мир, що споглядається як ціле в його нерозкладності й нерозчленованості

62. Див.: Шевирев С. П. Дант і його століття // Учене. зап. имп. Моск. ун-та. М., 1834. "Джерело: svr-lit.)

2. Див.: Alfieri Vittorio. Opere scelte. Mila"Джерело: svr-lit.)­ствах, теорію красномовства, критику й коротку історію літератури. В 4 ч. Спб., 1836. Ч. 4. С. 74.

5. Сталь Жермена де. Указ. соч. С. 110.

6. Див. про це: Благий Д. Д. Данте у свідомості й творчості Пушкіна. // Історико-філологічні дослідження. Сб. статей. М., 1967. С. 237-246.

7. Гаспаров Б. М. Функції ремінісценцій з Данте в поезії Пушкіна // Russia"Джерело: svr-lit.)"Долі героїв, - пише про роман Лотман, - развер­тиваются в складному перетинанні літературних реминис­ценций. Руссо, Стерн, Сталь, Ричардсон, Байрон, Констан, Шатобриан, Шиллер, Ґете, Филдинг, Матюрен, Місяцю де Кувре, Август Лафонтен, Мур, Бюргер, Геснер, Вольтер, Ка­рамзин, Жуковський, Баратинський, Грибоєдов, Левшип, В. Пушкін, В. Майков, Богданович, добутки масової романтичної літератури - росіянці і європейської - такий неповний перелік авторів літературних творів, чиї тексти становлять тло, у проекції на який обри­совивается доля героїв" (Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 79). До цього списку імен варто додати й Данте

17. Див. про це: Бондарів С. Г. Форма плану (деякі питання поетики Пушкіна);'/ Питання літератури. 1967. "Джерело: svr-lit.)"Мандрівнику" і його джерелах // Пушкінські читання в Тарту. Тези до­скарбів наукової конференції 13-14 листопада 1987 г. С. 34-37'.

"Джерело: svr-lit.)"звертання Пушкіна до поетичної форми "Божественної Комедії" треба, - зауважує Б. М. Гаспаров, - шукати скоріше в структурі поетичних мотивів, чим у реальному змісті окремих образів" (Гаспаров Б. М. Указ. соч. С. 349).

48. Бурсов Б. И. Національна своєрідність росіянці літі­ратури. Л., 1967. С. 174.

49. Див. про це: Що Не Пам'ятає В. Поезія й доля. М., 1983. С. 259.

"Джерело: svr-lit.)­тератури: В 4 т. / Під ред. Е. Н. Купреяновой. Л., 1981. Т. 2. С. 530-572. Судження, близькі цим, були висловлені у свій час і Д. Н. Овсянико-Куликовским у книзі "Гоголь" (Собр. соч. Т. 1. С. 80-125).

21. Анненков П. В. Указ. соч. С. 99.

"Джерело: svr-lit.)­ним особливостям поеми Гоголя присвячена стаття Е. А. Смирновій "Про многосмисленности "Мертвих душ"", у до­торою, зокрема, автор простежує деякі моменти включення символіки "Комедії" в образну систему "Мертвих душ". Див.: Коктекст-1982. М., 1983. С. 164-191.

23. Цит. по кн.: Данте Алигьери. Указ. соч. С. 529.

24. Шеллинг Ф. В. Філософія мистецтва. М., 1966. С. 454.

25. Там же.

26. Гоголь Н. В. Листа: В 4 т. / Під ред. В. И. Шенрока. Спб., 1901. Т. 4. С. 342.

27. Гегель Г. В. Ф. Естетика: В 4 т. М., 1971. Т. 3. С. 448.

28. Там же. Т. 2. С. 301.

29. Щодо цього повно значення, що св. Петро наставляє поета:

"Скажи про те, що я сказав тобі!" ("Рай", XXVII, 66).

30. Анненков П. В. Указ. соч. С. 122.

"Джерело: svr-lit.)­существимому крім мистецтва

32. Данте А. Малі добутки. С. 389.

33. Див.: Гегель Г. В. Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 112.

34. Див. про Данте: Лазарєв В. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 53.35 Санктис Франческо де. Історія італійської літі­ратури. М., 1963. Т. 1. С. 201.

"Джерело: svr-lit.)­ратуре. Л., 1937. С. 337, 344; Поляків М. Я. Віссаріон Бе­линский. Особистість - ідеї - епоха. М., 1960. С. 307; Усакина Т. И. Повість Герцена "Записки одного парубка" // Проблеми вивчення Герцена. С. 147-171. На жаль, у всіх цих роботах "дантовская" тема в повісті Герцена не розглядається

"Джерело: svr-lit.)"... у Гегеля, - писав енгельс, - зовсім не все, що су­ществует, є беззастережно також і дійсним. Атрибут дійсності належить у нього лише тому, що в той же час і необхідно" (Маркс К., енгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 274).

"Джерело: svr-lit.)"примирливий" період див.: Скатів Н. Н. Бєлінський про критика (До питання про розвиток філософських поглядів Бєлінського наприкінці 30-х років) // Учений. зап. МГПИ ім. В. П. Потьомкіна. 1959. Т. 94, вип. 8. С. 183-210.

11. Бєлінський В. Г. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 387.

12. Там же. С. 156.

13. Моск. спостерігач. 1838. Ч. 16, кн. 1. С. 20.

14. Там же.

15. Бєлінський В. Г. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 343-344.

"Джерело: svr-lit.)"дивний по­лухудожник і напівфілософ", лише хотів "здійснити вічей­ние істини, - і здійснив свої особисті й обмежені переконання" (Бєлінський В. Г. Указ. соч. Т. 3. С. 417).

17. Там же. С. 402-403.

"Джерело: svr-lit.)­тім. Веселка - образ "потоку вічності", тобто життя, є відблиск "сонця абсолютної правди". Див. про це: Вильмонт Н. Вступна стаття й примітки /У Ґете И. В. Фауст. М., 1969. С. 21, 490.

19. Див.: Бєлінський В. Г. Полн. собр. соч. Т. 3. С394.

20. Там же. С. 392.

21. Там же. С. 356.

"Джерело: svr-lit.)"Істина, - думав Герцен, - повинна доводитися не одним мисленням, а мисленням і буттям" (3, 246). Пи­таячись знайти основу й джерело розумової активності, що рухає початок пізнання в самій природі, Герцені зміг науково обґрунтувати єдність буття й мислення. Але сама постановка цього питання була його історичною заслугою. Див. про це: Володин А. И. Герцен і Гегель // Проблеми з­навчання Герцена. С. 82-121.

23. Бєлінський В. Г. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 397.

"Джерело: svr-lit.)­звалося про герценовской повести (див.: Бєлінський В. Г. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 584-585). Позитивна реакція була вирішена еволюцією його світогляду. Порвавши з "примиренням", він глумливо помітив, що сама доля не дає зробитися йому філістером (Там же. Т. 2. С. 520).

25. Шатобриан Ф. Р. Досвід про англійську літературу // Естетика раннього французького романтизму. М., 1980. С. 224-225.

26. Овсянико-куликовский Д. П. Собр. соч. Т. 5. С. 178.

Страницы: 1 2

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Асоян А. А. Доля «Божественної комедії» Данте в Росії Примітки. И в закладках появилось готовое сочинение.

Асоян А. А. Доля «Божественної комедії» Данте в Росії Примітки.