Контроль знань та умінь учнів за темою «література ХVііі ст

ХІД УРОКУ

I. Оголошення Теми Та Мети Уроку

II. Ознайомлення Із Завданнями Та Їх Виконання

Варіант і

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть століття, яке увійшло в історію людства як доба Про

світництва:

А) ХVі ст.; б) ХVіі ст.;

В) ХVііі ст.; г) ХіХ ст.

2. Укажіть, хто з цих авторів не жив у добу Просвітництва:

а) Д. Дефо; б) Д. Дідро;

В) ж.-ж. руссо; г) Г. Гейне.

3. Укажіть твір, написаний Ґете під час адвокатської практики

в м. Вецлар, який зробив ім’я автора відомим у Європі:

А) «Прометей»; б) «Герман і Доротея»;

В) «Страждання юного Вертера»; г) «Фауст».

4. Укажіть головну проблему трагедії «Фауст»:

А) людина в її ставленні до суспільства;

Б) проблема життя і смерті;

В) людина та її призначення на землі;

Г) проблема кохання.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

5. Укажіть, яку мету переслідує Мефістофель:

А) спокусити Фауста, щоб довести недосконалість людини;

Б) зробити Фауста молодим і гарним, улюбленцем жінок;

В) зробити з Фауста геніального, шанованого в усьому світі вче

ного;

Г) зробити Фауста найбагатшою людиною в місті.

6. Укажіть, які слова мав сказати Фауст на знак повного задово

лення життям:

А) «людина — вінець творіння»;

Б) «Спинися, мить, прекрасна ти!»;

В) «Майбутнє прекрасне»;

Г) «От тепер можна і помирати!»


7. Укажіть, чого Фауст прагне найбільше в житті:

а) багатства; б) кохання;

в) нових знань, істини; г) влади.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

8. Укажіть жанр твору Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»:

а) комедія; б) трагедія;

в) драма; г) повість.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

9. Укажіть, як Мефістофель називає людину:

А) «довершений витвір»;

Б) «окраса Всесвіту»;

В) «смішний божок землі»;

Г) «тварина із тварин».

Завдання на встановлення відповідності

10. Укажіть відповідність між сценами і частини «Фауста» та їх

символічним змістом.

А) «Відьмина кухня»;

Б) сцени з Маргаритою;

В) «Вальпуржина ніч»;

Г) «авербахів склеп»;

1) випробування Фауста розвагами;

2) випробування Фауста вином;

3) намагання спокусити Фауста молодістю;

4) випробування Фауста коханням. (а3, б4, в1, г2)

Високий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

11. Укажіть пропущене в реченні слово.

Біблія нового часу, яка пояснювала все життя з позицій розуму

і налічувала 28 томів,— це… (енциклопедія).

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

12. Якими рисами народного епічного героя і звичайної людини на

ділив Ф. Шіллер Вільгельма Телля?

Варіант іі

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді 1. Укажіть, хто такі просвітники: а) університетські викладачі;


Б) ті, хто видавав і друкував книги;

В) освічені люди, які поставили собі за мету навчити грамоти

простий народ;

Г) письменники, філософи, учені, які стверджували, що лю

дина — досконала істота, здатна сама будувати життя

і суспільство.

2. Укажіть, твори якого жанру вперше з’являються в добу Про

світництва:

А) історичні романи; б) енциклопедії;

В) драми; г) хроніки.

3. Укажіть, до якого творчого угрупування належав у молоді роки

й. Ґете:

А) акмеїстів; б) символістів;

В) дадаїстів; г) штюрмерів.

4. Укажіть, як Мефістофель називає людину:

а) «смішний божок землі»; б) «окраса Всесвіту»;

в) «довершений витвір Бога»; г) «намісник Бога на землі».

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) Завдання з вибором правильної відповіді

5. Укажіть причину розлучення Фауста і Маргарити:

А) вони розлюбили один одного;

Б) рідні Маргарити проти їх стосунків;

В) Фауст кидає Маргариту;

Г) хочуть уникнути поголосу.

6. Укажіть, хто з персонажів «Фауста» проголошує: «Я свідок лиш

мізерності людської… Погано він живе! Не треба було б йому да

вать і крихти світла з неба. Тим розумом владає він, щоб жити,

як тварина із тварин»:

А) Фауст; б) архангел;

В) Бог; г) Мефістофель.

7. Укажіть, чому Мефістофель не має влади над Маргаритою:

а) вона відьма; б) вона невинна, щира;

в) вона не вірить у нечисту силу; г) вона щиро кохає.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) Завдання з вибором правильної відповіді

8. Укажіть, коли відбуваються події, описані у драмі Ф. Шіллера

«Вільгельм Телль»:

А) наприкінці Хіі ст.; б) наприкінці ХVі ст.;

В) на початку ХіV ст.; г) у ХVіі ст.


Завдання з вибором декількох правильних відповідей 9. Позначте основні ідеї Просвітництва:

А) культ розуму, науки;

Б) віра у творчі можливості людини, в її здатність перебудува

ти світ на розумних засадах;

В) виховання високоморальної, гармонійної людини за закона

ми розуму;

Г) культ не високоморальної, а сильної людини;

Д) прославлення монархізму та релігії;

Е) проголошення цінності людини незалежно від її походження,

утвердження рівності всіх людей.

Завдання на встановлення відповідності

10. Установіть відповідність між іменами письменників та їх тво

рами:

А) «розбійники»;

Б) «іфігенія в Тавриді»;

В) «Страждання юного Вертера»;

Г) «Марія Стюарт»;

Д) «Прометей»;

Е) «Орлеанська діва».

1. й. Ґете;

2. Ф. Шіллер. (1б, в, д; 2а, г, е)

Високий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

11. Укажіть пропущене в реченні слово.

Й. Ґете стверджував: «Природа є…» (досконалість).

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

12. розкрийте ставлення цісарського намісника Геслера до швей

царського народу, яке виявляється в сцені стрільби з лука (за

твором Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»).

III. Домашнє Завдання

За підручником історії повторити відомості про ситуацію в Європі наприкінці ХІі — Початку ХіХ ст; учні за бажанням моЖуть підготувати стислі повідомлення.


Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Контроль знань та умінь учнів за темою «література ХVііі ст. И в закладках появилось готовое сочинение.

Контроль знань та умінь учнів за темою «література ХVііі ст.