«ЛЮДИНА СТВОРЕНА НЕ ДЛЯ ПОРАЗКИ». ВИВЧЕННЯ ПОВІСТІ Е. ХЕМІНГУЕЯ «СТАРИЙ І МОРЕ»

Сантьяго живе серед людей. Він старий, але все ще ходить у море. Це справа його життя, його покликання. І риба йому потрібна лише для того, щоб вижити, причому для Сантьяго бити ся за рибу — зна чить битися і за своє місце в людському суспільстві, яке не визнає невдах, ад же вже пішов слух про те, що його чо вен «нещасливий», оскільки вісімдесят чотири дні він виходив у море і не піймав жодної рибини. Вітрило його човна було полатане мішковиною і «скидало ся на прапор безнадійної поразки». Та і сам старий думає про те, що йому не щастить останнім часом. Але розрахо вувати він повинен лише на себе: «Воно-то й добре мати талан. Та краще бути справним. Тоді щастя не захопить те бе зненацька». Турбується про старого лише хлопчик Мано-лін. Проте старий думає про людей, які чекають його на березі,


12 Клас

259


Добре: «Сподіваюся, там за мене не дуже триво жаться. Власне, тривожитися буде тільки хлопець. Одначе я певен, що він вірить у мене. Тривожитимуться старші ри балки. Та й інші теж. Люди в нашому селищі добрі».

З опорної схеми, видно, що Сантьяго — частина людського суспільства, яке штовхає людей на постійну боротьбу за існування і на са мотність.

У повісті-притчі Хемінгуей порушує проблеми, які хвилювали і старого, і авто ра, і все суспільство: про вірність обов’язку, високу майстерність, життєве покли кання тощо.

ЛЮДИНА І ВСЕСВІТ

Місяць, сонце, зорі — вони для старого його далекі друзі, любі брати й сестри. Вони — як люди: і відпочивають так, як люди, просто сплять. Сантьяго залишився один у безмежному світовому просторі. «Людина й океан — вони друзі, і вітер нам усе-таки друг, і небо, і хмари», їх так ро зумів Сантьяго, умів читати по них погоду. І чи не найбільшим визнанням величі всесвіту є слова старого ри балки про те, що «все-таки добре, що нам не треба замірятися вбити сонце, місяць чи зорі. Досить і того, що ми живемо біля моря і вбиваємо своїх щирих братів». У ході розповіді відтворюється логічна схема, що відображає цю проблему.

Так неосвічений рибалка відчуває свій зв’язок із цілим світом. У душі поет, він одухотворює все, що його оточує, і тисячами невидимих ниток зв’язує його з небом, зорями, космосом, з усім, що існує вічно. У праці — боротьбі з незвичайною рибою, акулами, в перемозі над тілесними недугами — розкривається мужній характер старого.
Завдання для учнів

Яку роль відіграють описи природи? (У творі багато описів природи. Хемінгуей є неперевершеним майстром пейзажу. Пейзаж у нього має не тільки суто природне значення, а й психологічне (розкриття внутрішнього світу людини), Й філософське (розкриття філософських про блем: людина і природа, гармонія і мудрість природи та ін.), символічне (втілення певних ідей, які виражають сутність ок ремих явищ, наприклад: море — не тільки водна стихія, а й символ бурхливого життя; акули — не тільки хижі тварини, а й символ зла, життєвих випробувань; риба — не тільки засіб для існування рибалки, а й символ його вдачі, призначення в житті тощо).

Слово вчителя

«Старий і море» — це перш за все твір про людину, про її неповторний внутрішній світ, її унікальність, її особисті переживання. Але це також і твір про природу і про все людство.

Е. Хемінгуей відзначав, що в повісті «Старий і море» він хотів розповісти історію реального старого рибалки і його життя. Автор зустрічався з багатьма рибалками, тому образ Сантьяго має реальних прототипів. Однак, хоча тут і відобра жається певною мірою реальне життя, але «Старий і море» — модерністський твір.

Завдання: доведіть, що повість «Старий і море» — це твір модернізму. Назвіть особливості цього твору, що обу мовлюють його приналежність до цього напряму.

Відповіді учнів. Для модернізму характерна посилена увага до внутрішнього світу особистості. Людина постає у центрі літературного твору, вона здатна створювати свій особ ливий світ, не менш значущий, ніж світ реальний. Модерністи проголошували цінність людини, вважаючи її головною метою життя, вони вірили в її великі можливості й сили. Усе це ми знаходимо в повісті


«Старий і море». Щоб розкрити глибину відчуттів і переживань особистості, модерністи використовува ли нову поетику. Окрім того, для модернізму характерне злит тя з філософією. У повісті Хемінгуея ми бачимо приклад ху дожнього втілення складних філософських проблем буття.

Узагальнити відповіді учнів можна з допомогою таблиці.

Таблиця № 1

«Старий і море» як модерністський твір

Риси модернізму Приклади з тексту

1. Особлива увага

До внутрішніх переживань особис тості

Глибоко показані почуття й переживан ня Сантьяго, найменші порухи його по чуттів, його думки й відчуття

2. Людина — унікальний і неповторний світ

Сантьяго створює власну концепцію сві ту, що відображає його погляди на сто сунки з природою, людством, на при значення людини, її зміст життя

3. Проголошується пріоритет людини, її цінність

Сантьяго — звичайний рибалка, але він викликає великий інтерес автора, кот рий визнає унікальність кожної людини

4. Злиття філософії та літератури

У повісті в художній формі порушують ся актуальні філософські питання, од вічні проблеми буття людства

5. Пошук нових шляхів у мистецтві

Психологізм, символіка, поєднання кон к-ретного і філософського планів, онов лення жанру притчі тощо

Слово вчителя

Хемінгуей побудував свою повість на системі мотивів, які постійно повторюються в оповіді, переплітаються і взаємодіють.

Серед роздумів про рибу і їжу старому приходить думка, надзвичайно важлива для розуміння образу рибалки: «не можна, щоб людина доживала віку в самотині»,— думав він. Але нічого не вдієш. Що ж означає зауваження старого про невідворотність самотини в старості? Старий неодноразово повторює слова «сам — один, самотина, самотній». Чи не виникло у вас відчуття його роз’єднання з людьми і світом?

• Пригадайте рядки: «старий поглянув на безмежний простір моря, збагнув, який він тепер самотній… Але там, у безмежному океані, з’явився табун диких качок, і старий зрозумів, що людина в морі ніколи не буває самотня».

• Що ж допомагає йому перебороти самотність?


• Старий визнає свою зверхність над рибою, але в той час і захоплюється нею, називає її незвичайною. Як змінюється ставлення Сантьяго до риби в ході оповіді? Чому герой говорить: «Колишня рибина… я занапастив нас обох».

• Сантьяго і Манолін — імена старого і хлопчика, але вони не звучать у повісті. З якою метою автор майже не називає їхніх імен? Чому старий так боляче відчуває сутність хлопця-друга в човні? Що їх об’єднує?

• Сантьяго захоплюється бейсболом, який любить і Манолін. Це те незначне, що їх об’єднує. Вони обожнюють великого Ді Маджіо, який грає краще за всіх і перемагає навіть травмований. Чому в морі у змаганні з великою рибою старий уявляє на своєму місці Ді Маджіо?

• Старий — справжній рибалка, досвідчений, вправний. Він виконує своє життєве призначення — бути рибалкою, це його робота, його професія, його мистецтво. Чи так це? Чому ж тоді, коли плоди його перемоги з’їли акули, старий не думає про збитки? Чи підірвала невдача віру Сантьяго в істинність свого життєвого шляху?

• Сантьяго в повісті неодноразово повторює: «Я незвичайний старий». Як ви розумієте його самооцінку? (Питанн я для дискусії)

ІХ. Життя Боротьба (Робота В Творчих Групах)

Життя — боротьба, яка наповнює його суттю і змістом. Сантьяго — вічна боротьба, що є джерелом самоповаги. Тому і веде він боротьбу проти риби, проти акул, і навіть проти власної старості, і все тільки тому, щоб не втратити людського.

(Повідомлення творчих груп про результати дослідження боротьби Сантьяго: з рибою, акулами, са мим собою, зі стихією, із життям.)

Висновок

Людина завжди бореться в обставинах, котрі створює не вона, і єдина можливість перемогти — це в будь-якій стихії залишитися людиною. Це ідея повісті.

Х. Незвичайність Героя Е. Хемінгуея

Бесіда за питаннями вчителя

(у процесі бесіди складається таблиця)

Сантьяго називає себе «незвичайним» старим. Що бу ло «не

звичайного в його житті, вигляді, поведінці?


Знайдіть опис зовнішності рибалки. Яка деталь була «незвичайною» в портреті? З’ясуйте її роль для характеристи ки героя. Які епітети розкривають надзвичайну силу старого? Як жив старий Сантьяго? Що для нього було важливим у житті?

Як він ставився до моря і як сприймали море інші ри балки? Розкрийте ставлення Сантьяго до невдач. Чи відчував він себе переможеним?

Страницы: 1 2 3

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » «ЛЮДИНА СТВОРЕНА НЕ ДЛЯ ПОРАЗКИ». ВИВЧЕННЯ ПОВІСТІ Е. ХЕМІНГУЕЯ «СТАРИЙ І МОРЕ». И в закладках появилось готовое сочинение.

«ЛЮДИНА СТВОРЕНА НЕ ДЛЯ ПОРАЗКИ». ВИВЧЕННЯ ПОВІСТІ Е. ХЕМІНГУЕЯ «СТАРИЙ І МОРЕ».