Патріотична та громадянська лірика і. Я. Франка. Збірка «З вершин і низин» (вірші «Гімн», «Каменярі», «Гримить! Благодатна пора наступає…» та ін.)

Мета: ознайомити учнів з ідейно-тематичним багатством лірики

І. Я. Франка; поглибити знання учнів про лірику, виховувати вміння висловлювати власні думки і почуття, сприйняття краси і сили рідного слова.


Тип уроку: комбінований. Обладнання: мультимедійна презентація.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація Опорних Знань

1. тестування учнів (див. додаток 1).

Тестування за біографією І. Я. Франка проводимо у комп’ютерному класі, користуючись програмою «Тест Шестопалова».

2. Конкурс на краще виконання поезії франка «Гімн»

II. Вступне Слово Вчителя

Яке жниво титана праці? На це запитання можна відповісти лише приблизно. Усі Франкові твори і досі не виявлені, а ті, що відомі — понад 8400, не вкладаються і в 200 томів, астрономічна цифра. Досі найповніше видання — 50-томне, в якому перші 25 томів — художні твори, у т. ч. перекладні; 26 — 42 томи — літературна критика, фольклор і мовознавство; 43 — 47 томи — філософія, етика, економіка, історія; останні три томи — вибрані листи.

Багатогранність Франка більш ніж дивовижна. Поет і прозаїк, драматург і перекладач, публіцист і сатирик, літературний критик і редактор, журналіст і видавець, філософ і економіст, фольклорист і етнограф, антрополог і етнолог, мистецтвознавець і педагог, політичний і партійний діяч — такий далеко не повний перелік творчих граней великого Каменяра.

Максим Рильський так висловився з цього приводу: «Франко був народжений поетом, але він же був народжений і прозаїком, і ученим-до-слідником, і громадським діячем. Його творча діяльність нагадує складний і прекрасний поліфонічний твір: багато мелодій, багато контрастів, гострі поєднання звуків — але, зрештою, все зливається у світлу гармонію».

Віддаючи належне всім граням таланту Франка, ми відзначаємо: як митець він передусім — поет. Поезіями він розпочав свою творчість, ними він і закінчив її. Саме в поезії Франко найяскравіше самовиразився як митець, як мислитель, як явище інтелекту, і нарешті, як особистість незвичайної емоційності, якій властива повна гармонія почуттів.

III. Оголошення Теми І Мети Уроку

Отже, сьогодні ми маємо можливість познайомитись із лірикою поета патріотичного та громадянського спрямувань. Тема уроку.

1. обговорення епіграфа

Бажав я для скованих волі, Для скривджених кращої долі І рівного права для всіх: Це весь і єдиний мій гріх!


2. Бесіда

• Пригадайте у хронологічній послідовності перші збірки Франка.

• Збірка «З вершин і низин» видавалася кілька разів. Пригадайте роки.

(1883, 1887, 1893 рр.)

IV. Вивчення Нового Матеріалу

1. Повідомлення плану уроку

2. Лекція вчителя

Лірика Франка вражає тематичним і жанровим розмаїттям. Громадсько-політична, філософська, інтимна і національно-патріотична лірика поета є окрасою української поезії і належить до найвищих досягнень у другій половині XIX ст.

За життя Франка вийшло дев’ять поетичних збірок.

Збірка «З вершин і низин» — це складна мистецька будова з віршів, писаних у різний час і з різного приводу. «Укладаючи матеріал для сеї книжки,— писав І. Франко у «Передньому слові»,— я покинув думку про хронологічний порядок, зовсім не пригожий в книжці так різномастого змісту, котрій, проте, хотілось мені придати яку-таку артистичну суцільність». Збірка складається з семи великих розділів, які умовно розподіляємо тут на дві нерівні частини. У перших трьох розділах — «Бе ргопшсііз», «Профілі і маски» та «Сонети» — зібрано ліричні твори, в чотирьох останніх — «Галицькі образки», «Із жидівських мелодій», «Панські жарти» та «Легенди» — твори епічні.

3. робота у групах

Поділ на дві групи: перша — аналізує поезію «Каменярі», друга — «Товаришам із тюрми».

4. Прослуховування аудіозапису «Гімн» на музику миколи лисенка

5. Лекція вчителя

Збірка відкривається віршем «Гімн», в якому створено високохудожній образ «вічного революціонера», який потім був підсилений образом каменяра. Могутній голос «вічного революціонера» закликає на боротьбу за свободу і кращу долю народу. Цілою системою художніх засобів Франко досягає високої поетичної образності, глибокої переконливості і віри в торжество ідей революційної боротьби та неминучість суспільних змін.

«Ні попівськії тортури, Ні тюремні царські мури, Ані війська муштровані, Ні гармати лаштовані, Ні шпіонське ремесло В гріб його ще не звело»,—


Пише він пpо pеволюціонеpа. Hіщо не може зупинити «дух, що тіло pве до бою, pве за поступ, щастя й волю», і за яким «міліони pадо йдуть». У кінці твору в алегоричній формі виражається віра поета в настання нового життя.

Франкові вірші циклу «Веснянки» («Гріє сонечко», «Гримить!», «Земле моя, всеплодющая мати») творчо переосмислюють жанр народної пісні і підносять ідеї оновлення, віри в людський розум, «братерство всесвітнє». Поет закликає передову інтелігенцію сіяти «думи вольнії», «жадобу братолюбія» («Гріє сонечко»).

Тоді чарівниця-весна обов’язково змінить холодну і сувору зиму. «Тайна дрож пронимає народи», змін чекають мільйони народів, які не хочуть жити по-старому («Гримить!»)

Про свій кровний зв’язок з народом І. Франко пише у вірші «Земле моя, всеплодющая мати». Нестерпно боляче було дивитися йому на знедолених, темних, безправних людей, не вистачало сил у нерівній боротьбі. Тому він звертається до матінки-землі із синівським проханням:

Земле моя, всеплодющая мати, Сили, що в твоїй живе глибині, Краплю, щоб в бою сильніше стояти, Дай і мені!

6. Групова робота над текстами поезій, їх аналіз

Група 1 — «Гріє сонечко»

1) Основна думка поезії — заклик до боротьби.

2) Ліричний герой, милуючись красою природи, думає про нестерпне життя свого народу, про необхідність боротьби за його визволення.

3) Будова поезії. Поділ на дві частини. Паралельними до образу сіяча є образи борців, які засівають визвольні ідеї.

4) Символіка вірша:

А) всемогутній поклик весни — це голос правди, голос революційних ідей;

Б) пухка, жива рілля — поневолений народ, що сприймає ці ідеї, як

земля посіяне зерно.

Група 2 — «Гримить»

1) Основна думка твору — заклик до боротьби.

2) Основний композиційний прийом — паралелізм — зіставлення явищ природи і людського життя. (Звідси дві частини твору.)

3) Основні художні прийоми — алітерація, анафора, епіфора.

7. продовжте речення (теорія літератури)

Алітерація — це... (вид поетичного звукопису: повторення однакових або подібних приголосних звуків у рядку, реченні, строфі для посилення інтонаційної виразності, музичності).

Анафора — це... (повторення слова або групи слів на початку кількох фраз чи строф).


Епіфора — Це... (стилістичний прийом, протилежний анафорі: повторення однакових виразів, слів чи звукових сполучень у кінці віршованих рядків або строф із метою посилення виразності й музичності поетичної мови).

8. пояснення вчителя

Віщим словом поета-патріота є цикл поезій «Україна» зі збірки «З вершин і низин», до якого увійшли вірші «Моя любов», «Не пора», «Розвивайся ти, високий дубе», «Ляхам». Ці поезії пройняті ідеєю боротьби за національні та загальнолюдські ідеали, закликають рвати кайдани національного й соціального гноблення.

Патріотичні вірші цього циклу забороняла царська цензура. Понад півстоліття не друкувались вони і за радянських часів. Вірш «Не пора...» закликає співвітчизників не бути слугами російських царів і польського панства.

Не пора, не пора, не пора, Москалеві й ляхові служить!

Нам пора для України жить.

Вірш «Сідоглавому», як вважають літературознавці, був адресований лідеру народознавців Юліанові Романчику, який у статті «Смутна поява» звинувачував поета у відсутності патріотизму. Відповідаючи на це безпідставне звинувачення, Франко вдається до антитези, протиставляючи свою любов до України фальшивій:

Бо твій патріотизм Празнична одежина, А мій — то труд важкий, Гарячка неодержима.

Ти, брате, любиш Русь, Як дім, воли, корови,— Я ж не люблю її З надмірної любови.

І. Я. Франко був твердо переконаний, що кожна людина повин-на виконувати свій громадянський обов’язок. Любов’ю до рідного краю, до України сповнена лірика поета.

V. Підсумки Уроку

1. Скласти сенкан до слова Патріот.

2. Повідомлення домашнього завдання.

3. Прочитати поезії «Гімн», «Каменярі», «Гримить! Благодатна пора наступає...», проаналізувати їх, за підручником прочитати с. 130 — 134, скласти їх тези. Вивчити напам’ять поезію «Чого являєшся мені у сні».


Додаток 1

Біографія

1. Кому належать ці слова? «Франкова любов до рідного народу загаль

нолюдська своїм змістом, пов’язана з безнастанною працею, «крива

вою в серці раною», що завжди болить і весь час змушує його думати

про добро народу».

Страницы: 1 2

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Патріотична та громадянська лірика і. Я. Франка. Збірка «З вершин і низин» (вірші «Гімн», «Каменярі», «Гримить! Благодатна пора наступає…» та ін.). И в закладках появилось готовое сочинение.

Патріотична та громадянська лірика і. Я. Франка. Збірка «З вершин і низин» (вірші «Гімн», «Каменярі», «Гримить! Благодатна пора наступає…» та ін.).