Загальна характеристика розвитку літератури Та культури хіх століття. Французький романтизм

Мета: удосконалюючи навички слухання лекції, сформу-

Вати в учнів уявлення про розвиток літературного процесу ХІХ століття, особливості французького романтизму; розвивати уміння аналізувати і узагальнювати теоретичний матеріал, сприймати й усвідомлювати текст навчально-наукового стилю, робити тези прослуханого матеріалу; виховувати культуру сприйняття творів мистецтва, ведення діалогу, інтерес до культури і літератури ХІХ століття.

Тип уроку: урок вивчення теорії та історії літератури (за М. І. Куд-ряшовим).

Методи: лекція, бесіда, самостійна робота.

Обладнання: демонстраційний матеріал на слайдах мультимедійної презентації: репродукції картин: У. Тернер «Пожежа в будівлі парламенту 16 жовтня 1834 року»; Е. Делакруа «Різня на Хіосі»; Е. Делакруа «Свобода, що веде народ» («Свобода на барикадах»); І. Є. Рєпін «Бурлаки на Волзі»; О. Домьє «Прачка»; К. Моне «Враження. Схід сонця»; М. О. Врубель «Демон»; фрагменти музичних творів: Ф. Шопен «Революційний етюд»; Г. Берліоз «Фантастична симфонія»; М. П. Мусоргський «Прогулянка»; К. Дебюссі «Пастух»; опорна схема «Світовий літературний процес від античності до кінця ХІХ століття»; учнівські зошити; картки з тестовими завданнями.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація Опорних Знань

1. Підготовка учнів до сприйняття навчального матеріалу Вступне слово вчителя. Сьогодні наш перший урок у 10 класі, і я пропоную вам здійснити «віртуальну екскурсію» до музею культури ХІХ століття (слайд мультимедійної презентації). Запрошую вас до першого залу нашого музею.


Уявіть бурхливий потік часу. Таким убачається мені світовий літературний процес (демонструється слайд зі схемою «Світовий літературний процес від античності до кінця ХІХ століття»).

2. Евристична бесіда

Давайте пригадаємо, що називається літературним процесом?

Учитель узагальнює визначення поняття: літературний про

цес — історичне існування, функціонування та поступовий роз

виток літератури як певної доби, так і всієї історії нації, країни,

регіону, всього світу.

Розвиток літературного процесу зумовлюється змінами в су

спільстві, історичними подіями, змінами у світогляді. Літе

ратурний процес втілюється в літературних напрямах. Дайте

визначення цьому поняттю.

Примітка. У разі, якщо учні не спроможні дати визначення, це робить вчитель. Літературний напрям — сукупність світоглядних принципів, естетичних поглядів, прийомів художнього відображення життя, що характерні для творчості багатьох письменників певного періоду розвитку літературного процесу.

• Розгляньте більш детально експозицію першої зали нашого музею (вчитель знову звертається до слайду).

• Якими напрямами представлений літературний процес від античності до кінця ХІХ століття?

• Які напрями вам невідомі?

Учитель узагальнює відповіді дітей. У процесі розвитку літератури на зміну одного літературного напряму приходить інший, що відрізняється способами відображення життя, певного світогляду людини конкретної історичної доби. Так, Велика французька революція 1789 року дала поштовх виникненню романтизму, бурхливі події ХІХ століття — реалізму й модернізму.

Іі. Визначення Мети Та Завдань Діяльності Учнів На Уроці

1. Постановка навчальної мети

Напрями літератури ХІХ століття будуть у центрі нашої уваги в 10 класі, а впродовж першої теми ви поглибите свої знання про романтизм, познайомитесь із французьким романтизмом.

2. Визначення завдань уроку

1) Познайомитись із загальною картиною літературного процесу ХІХ століття.

2) Поглибити знання про романтизм.

3) Визначити особливості французького романтизму.


3. Вивчення нового матеріалу

3.1. Ознайомлення з розвитком літературного процесу ХІХ ст.

Учитель запрошує учнів до другої зали «віртуального музею».

У залежності від умов навчання і рівня підготовленості учнів роботу можна провести за такими варіантами:

А) лекція з елементами бесіди і самостійної роботи учнів;

Б) самостійна робота учнів з навчально-науковим текстом, вмі

щеним у підручнику або підготовленим вчителем; бесіда

за змістом прочитаного.

Обидва види роботи проводяться з використанням аудіовізуальної наочності, представленої у формі експозицій музею (слайди 4-7).

У випадку, коли проводиться лекція, вчителю бажано з метою кращого усвідомлення її змісту використати засоби сценічного мовлення, для чого розробити партитуру тексту лекції.

3.2. Лекція з елементами бесіди.

Література ХІХ століття відзначається розвитком романтизму

й реалізму у першій половині століття та нових нереалістич

них напрямів і течій у 70-90 рр. ХІХ ст.

3.3. Робота з літературознавчим поняттям.

Учитель дає визначення поняттю «літературна течія» — сукупність ідейно-естетичних принципів і прийомів, спільних для письменників певного літературного угрупування.

• Усі вони розвивались паралельно, взаємодіючи та взаємозба-гачуючись. Початок ХІХ століття відзначається бурхливим розвитком романтизму.

• Що саме зумовило виникнення цього літературного напряму?

• Пригадайте видатних письменників, художників, компози-торів-романтиків, з творчістю яких ви знайомі. Демонструється слайд 4, на якому представлені портрети пись-

Менників-романтиків, репродукції картин художників-романтиків Німеччини, Англії, Росії, Польщі без позначення їх прізвищ та назв творів, слайд супроводжується фрагментом музичного твору Ф. Шопена «Революційний етюд». Учні називають найвидатні-ших романтиків і перевіряють себе, коли на слайді з’являються правильні відповіді.

• Запишіть названі вами прізвища письменників-романтиків. Біля кожного з прізвищ запишіть назви творів цих письменників.

• Перевірте, чи всі відомі вам твори ви записали (демонструється слайд, на якому представлений перелік відомих дітям творів Дж. Г. Байрона, Г. Гейне, М. Ю. Лермонтова, А. Міцкевича).


Зміни в соціальному устрої та способі життя суспільства пер

шої половини ХІХ століття зумовили розвиток у мистецтві

різних країн світу реалізму (демонстрація слайду, на якому

подаються:

А) прізвища найвидатніших митців, що належали до реаліс

тичного напряму в мистецтві: у літературі — Ф. Стендаль,

О. Бальзак, Ч. Діккенс, Г. Флобер, Л. М. Толстой, Ф. М. До-

стоєвський; у музиці — М. П. Мусоргський, О. П. Бородін;

Б) репродукції картин, які можуть сприяти формуванню в учнів

першого враження про мистецтво реалізму: «Прачки» О. До-

мьє, «Бурлаки на Волзі» І. Є. Рєпіна; слайд супроводжується

фрагментом музичного твору М. П. Мусоргського «Прогу

лянка»).

Криза в суспільстві кінця ХІХ століття спричинила пошуки

нових підходів до відтворення життя в мистецтві, розуміння

самого мистецтва та його ролі. Літературні традиції переплі

таються з новими тенденціями в творчості окремих письмен

ників. Так, наприклад, з’являється нова драматургія Г. Іб-

сена й А. П. Чехова. Виникають також нереалістичні течії,

які заперечують традиційні форми і надбання минулого, смі

ливо заявляють про нове розуміння призначення мистецтва

і шляхів його розвитку. Їх сукупність отримала назву модер

нізму. Він охоплює кілька літературних течій (демонстрація

слайду, на якому подаються:

А) прізвища найвидатніших митців епохи модернізму, що ви

никає у кінці ХІХ століття: у літературі — О. Уайльд,

М. Метерлінк, А. Рембо, П. Верлен; у музиці — К. Дебюссі,

Р. Вагнер;

Б) репродукції картин, які можуть сприяти формуванню в учнів

першого враження про мистецтво модернізму: «Враження.

Схід сонця» К. Моне, «Демон» М. Врубеля; слайд супро

воджується фрагментом музичного твору К. Дебюссі «Пас

тух»).

3.4. Підсумки за змістом першої частини лекції.

Ми назвали лише деякі імена художників, письменників,

композиторів ХІХ століття. Але й це створює враження про

складність літературного процесу, розмаїття літературних

явищ. Наступне наше завдання — розглянути особливості

романтизму як літературного напряму початку ХІХ століття.

3.5. Визначення особливостей романтизму, зокрема французь

кого романтизму.

Учитель запрошує учнів до третьої зали «віртуального музею».


Пригадайте ознаки романтизму як літературного напряму.

Робота учнів за індивідуальними картками, що містять таке

Завдання: підкреслити ознаки романтизму серед наведених (див. додаток).

Примітка. Перевірка такого виду роботи може бути проведена за допомогою правильного варіанту відповіді на мультимедійному екрані відповідно до рівня розвитку, навичок самостійної діяльності учнів та їх знання художнього тексту.

Використовуючи вибрані вами ознаки, дайте визначення ро

мантизму.

Страницы: 1 2

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Загальна характеристика розвитку літератури Та культури хіх століття. Французький романтизм. И в закладках появилось готовое сочинение.

Загальна характеристика розвитку літератури Та культури хіх століття. Французький романтизм.