КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ І. Я. ФРАНКА

Мета: підсумувати вивчене про життєвий і творчий шлях І. Я. Фран-

Ка; виявити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу з теми, оцінити навчальні досягнення з теми, розвивати вміння логічно і чітко давати відповіді на поставлені запитання, виховувати в учнів уважність, вміння організуватись, працювати самостійно.


Тип уроку: контролю і корекції знань.

Форма заняття: контрольна робота.

Обладнання: комп’ютерна програма «Тест Шестопалова».

ХІД УРОКУ

I. Мотивація Навчальної Діяльності

II. Повідомлення Теми, Мети Уроку

III. Перевірка Рівня Засвоєння Учнями Матеріалу

Тестування проводимо, користуючись комп’ютерною програмою «Тест Шестопалова». Кожен учень проходить тестування, отримує оцінку, виставлену комп’ютером, повідомляє її учителю.

Запитання для тестів

Поезія

1. Які усталені строфічні побудови використовував І. Франко? а) Терцина; б) секстина; в) ода; г) октава.

2. Яка збірка засвідчила про вхід у літературу «мужнього поета-грома-дянина, митця-новатора з власним індивідуальним стилем»? а) «Баляди і розкази»; б) «З вершин і низин»; в) «Зів’яле листя»; г) «Мій Ізмарагд».

3. За яким принципом групуються твори у збірці «З вершин і низин»? а) Хронологічним; б) тематичним; в) за відповідними розділами; г) за образами.

4. У якій поезії автор підносить хвалу вічно живим думам людини, її пориву до свободи і щастя, вказує на волелюбні ідеї? а) «Гріє сонечко»; б) «Гримить!»; в) «Каменярі»; г) «Гімн».

5. Які художні засоби у таких рядках поезії?

І де в світі тая сила, Щоб в бігу її спинила, Щоб згасила, мов огень, Розвидняющийся день?

А) Антитеза; б) риторичне запитання; в) паралелізм; г) порівняння.

6. Хто написав музику до твору «Гімн»? а) Микола Лисенко; б) Кирило Стеценко; в) Станіслав Людкевич; г) К. Данькевич.

7. Яким твором починається збірка «З вершин і низин»? а) «Каменярі»; б) «Гримить»; в) «Гімн»; г) «Гріє сонечко».

8. У якій поезії І. Франко висловив своє життєве кредо: «Лиш боротись — значить жить»? а) «Каменярі»; б) «Декадент»; в) «Гімн»; г) «Vivere memento».


9. У якому творі І. Франка звучить енергійний заклик

Не ридать, а добувати, Хоч синам, як не собі, Кращу долю в боротьбі?

А) «Каменярі»; б) «Мойсей»; в) «Товаришам із тюрми»; г) «Гімн».

10. Що означає афоризм «Vivere memento»? а) «Пам’ятай про смерть»; б) «Пам’ятай, що живеш»; в) «Завжди учень»; г) «Без надії сподіваюсь».

11. «Гримить», «Гріє сонечко», «Vivere memento» — це: а) ранні поетичні твори Франка; б) твори для дітей;

В) твори з циклу «Веснянки»; г) твори з циклу «Україна».

12. Які художні прийоми використано у таких рядках?

Гримить! Тайна дрож пронимає народи, —

Мабуть, благодатная хвиля надходить...

Мільйони чекають щасливої зміни,

Ті хмари — плідної будущини тіни,

Що людськість, мов красна весна, обновить...

Гримить!

А) Алітерація; б) анафора; в) епітет; г) епіфора.

13. Характеристикою «узагальнена назва ліричних творів, в яких актуа

лізуються соціальні та національні мотиви, що можуть проявлятися

у поезії інших типів (пейзажній, ліричній, філософській). Така ліри

ка сприяє формуванню національної свідомості та гідності, розбудові

націотворчих та державотворчих тенденцій, утвердженню моральних

цінностей» передано особливості:

а) громадянської лірики; б) пейзажної лірики; в) інтимної лірики;

Г) алегорично-сатиричної лірики.

14. Характеристику «узагальнена назва ліричного твору, у якому розкри

вається широкий діапазон душевних переживань, почуття ліричного

героя постають найяскравішим художнім документом історії людсько

го серця» має тематична група:

А) громадянська лірика; б) пейзажна лірика; в) інтимна лірика; г) бурлескно-травестійна лірика.

15. Поезія у збірці І. Я. Франка «З вершин і низин» — це: а) громадянська лірика; б) пейзажна лірика; в) інтимна лірика; г) алегорично-сатирична лірика.

16. Провідна тема збірки І. Я. Франка «З вершин і низин»:

А) боротьба народу за світле майбутнє, прославлення стійкості бор

ців, вираження несхитної віри в перемогу;

Б) туга і страждання ліричного героя, який перебуває у конфлікті

з середовищем;


В) туга і страждання ліричного героя через нерозділене кохання;

Г) тема окреслена нечітко.

17. За поданим фрагментом визначте назву поезії і циклу (збірка «З вер

шин і низин»):

Природу розкішная дрож пронимає, Жде спрагла земля плодотворної зливи, І вітер над нею гуляє бурхливий, Із заходу темная хмара летить...

А) «Гріє сонечко!», цикл «Веснянки»;

Б) «Гримить!», цикл «Веснянки»;

В) «Гімн», цикл «De profundis»;

Г) «Каменярі», цикл «Excelsior».

18. Поему «Мойсей» І. Франко написав:

А) у переддень революції 1917 року;

Б) коли перебував у Києві і був свідком національно-революційних

заворушень 1905 року;

В) у переддень п’ятдесятого року життя й незадовго до смерті;

Г) у період свого творчого злету.

19. Головний герой поеми «Мойсей»: а) Мойсей; б) породжений і відроджений героєм-пророком народ; в) Авірон; г) Датан, за покликом якого пішов народ.

20. Музику до твору «Ой ти, дівчино, з горіха зерня...» написав: а) А. Кос-Анатольський; б) М. Лисенко; в) Я. Степовий; г) Л. Ревуцький.

21. У композиції поезії «Ой ти, дівчино, з горіха зерня...» використано художній прийом:

А) образно-символічний паралелізм;

Б) образно-символічне контрастне зіставлення;

В) риторичні запитання; г) алегорію.

22. Один із цих крилатих висловів належить Франку. Який саме?

А) Лиш боротись — значить жить.

Б) Борітеся — поборете.

В) Що сльози там, де навіть крові мало.

Г) Уперед за рідний край і волю.

23. Яке слово пропущене у відомому вислові І. Франка: «Слово — полова, але огонь в одежі слова, безсмертя чудотворна фея... іскра Прометея»? а) Смілива; б) прекрасна; в) гаряча; г) правдива.

24. Кому належать ці слова?

Я ж весь вік свій, весь труд тобі дав У незламнім завзяттю, Підеш ти у мандрівку століть З мого духа печаттю.


А) Іванові Вишенському; б) Мойсею; в) Богдану Хмельницькому; г) Тарасові Шевченку.

«Перехресні стежки»

1. За жанром твір І Франка: а) соціальна повість; б) соціально-побутова повість; в) історичний роман; г) оповідання.

2. Прототипом образу Рафаловича послужив: а) Євген Олесницький; б) Михайло Павлик;

В) Михайло Старицький; г) Михайло Рошкевич.

3. Кого Рафалович називає «скотиною в людській подобі»? а) Стальського; б) маршалка; в) старосту; г) Вагмана.

4. Хто про Стальського сказав: «Ви найлютіший звір з усіх, яких знає зоологія»? а) Рафалович; б) Реґіна; в) отець Звадич; г) Шнадельський.

5. Про кого говориться: «Із уст, що тільки що так і бризкали симпатією та компліментами, лилися потоки неймовірного бруду, пліток і погані»? а) Стальського; б) Барана; в) старосту; г) Шнадельського.

6. Реґіна стала дружиною: а) Рафаловича; б) Стальського; в) Вагмана;

Г) графа Кшивотульського.

7. «Любов приходить без нашої заслуги, щезає без нашої вини»,— роздумує: а) Реґіна; б) Рафалович; в) Стальський; г) Вагман.

8. Віщували загибель Реґіни, вбивство Вагмана описи: а) зими; б) літі; в) осені; г) весни.

9. Хто стримує себе, «щоб не плюнути в очі цьому безсоромному і жорстокому чоловікові, щоб не вхопити його за горло і не задушити...»? а) Рафалович; б) Реґіна; в) Вагман; г) Шварц.

10. Оборону Євгенія в суді взяли на себе: а) селяни; б) адвокати-русини; в) граф Кшивотульський; г) Шварц.

11. Кого у творі названо «найтяжчою п’явкою в нашім повіті»? а) Рафаловича; б) Стальського; в) Вагмана.

Творче завдання

Висловіть власні роздуми (не більше ніж 1,5 с) за однією із запропонованих тем.

1. Хто украв щастя у Миколи та Анни Задорожних, Михайла Гурмана (за драмою «Украдене щастя»)?

2. Драма серця у збірці «Зів’яле листя».

3. Чи правим був, на ваш погляд, критик В. Щурат, назвавши І. Франка декадентом? (Аналіз ліричного твору І. Франка «Декадент».)

4. Чи маємо право стверджувати про новий підхід І. Франка до інтерпретації біблійної теми в поемі «Мойсей»? (Аналіз змісту поеми І. Франка «Мойсей»).


10 клас. Вивчення творчості Івана Франка. Цикл уроків

193


IV. Повідомлення Домашнього Завдання. Підсумки Уроку

V. Домашнє Завдання

Прочитати повість-есе Романа Горака «Тричі мені являлася любов».

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ І. Я. ФРАНКА. И в закладках появилось готовое сочинение.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ І. Я. ФРАНКА.

|