Складання тез літературно-критичної статті і. Франка «Данте аліг’єрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір із його поезій»

Мета: навчити учнів складати тези літературно-критичної

Статті, визначати головну думку твору, узагальнювати прочитане; формувати навички роботи з першоджерелами; розвивати культуру усного й писемного мовлення учнів, навички колективної та самостійної роботи, логічне мислення; виховувати інтерес до літературно-критичної літератури.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Обладнання: портрети Данте та І. Франка, роботи С. Боттічеллі, Е. Делакруа, Г. Доде, Д. Гуттузо до «Божественної комедії» Данте, симфонія Ф. Ліста, малюнки учнів до статті Івана Франка «Данте Аліг’єрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір із його поезій» (Франко І. Зібрання творів. — Т. 12. — К., 1978. — С. 9–71.), пам’ятка «Як працювати над складанням тез», словник літературознавчих термінів, комп’ютер.

Переклад літератури «… різних віків і народів рідною мовою

Збагачує душу цілої нації, присвоюючи їй такі форми і вирази чуття,

Яких вона не мала досі, будуючи золотий міст зрозуміння

І спочування між нами і далекими людьми, давніми поколіннями».

І. Франко

ХІД УРОКУ

І. Підготовка До Сприйняття Навчальної Теми

Вступне слово вчителя. Формування читацької культури залежить не тільки від знання художніх творів, а й ще від опанування літературно-критичної спадщини, яка допомагає нам краще осмислити той чи інший текст, зрозуміти його проблематику й естетичну вартість. Тому сьогодні ми спробуємо свідомо підійти до вивчення літературно-критичних джерел і навчитися


Опрацьовувати їх — складати тези. Це вміння допоможе вам і в подальшому вивченні літератури, стане поштовхом для роботи вашої думки, вашої творчості.

У центрі уваги на уроці — стаття Івана Франка «Данте Аліг’єрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір із його поезій». Ми зосередимо свою увагу на перших трьох розділах статті: «Середні віки», «Культура середніх віків», «Данте і його писання». Іван Франко був прекрасним знавцем світової літератури, володів кількома європейськими мовами, перекладав твори видатних митців зарубіжної літератури. Він уважав, що українська література не повинна бути відстороненою від здобутків світового письменства, вона має їх опановувати й творчо застосувати, але шукати власні шляхи розвитку. Людина високо ерудована, з широким світоглядом, — Іван Франко — чудовий приклад для всіх нас: треба вивчати досягнення світової культури та літератури і при цьому не забувати своє українське коріння, дбати про культурне піднесення своєї нації у світі. Стаття Івана Франка про Данте є зразком вдумливого й глибокого читання не тільки поезії Данте, а й детального вивчення всієї культури середніх віків. Іван Франко ще в ХІХ столітті утверджував думку про те, що художні твори не можна вивчати поза культурною добою, і його стаття яскраво підтверджує це.

Іі. Мотивація Навчальної Діяльності, Оголошення Теми, Мети Уроку

Ііі. Формування Нових Знань, Умінь, Навичок

1. Слово вчителя

Діяльність великого українського письменника Івана Франка надзвичайно різноманітна. Натхненний поет, прозаїк і драматург, полум’яний публіцист, невтомний перекладач і видавець, критик та історик літератури, він залишив багату спадщину. У ній важко переоцінити його грандіозну працю як дослідника та перекладача зарубіжних літератур. Допитливий розум І. Франка проникав у поезію Гомера і Вергілія, Данте і Шекспіра, Сервантеса і Мольєра, Бернса і Гете, Шиллера і Гейне, Мільтона і Гюго. Він був одним із наймогутніших посередників у міжнародному культурному обміні. Перекладаючи або досліджуючи творчість того чи іншого письменника, Франко діяв як просвітитель, що жадав донести до свого народу нову наукову думку чи нову коштовну перлину світової літератури.


Те, що в інших країнах робила генерація письменників, перекладачів і вчених, в Україні здійснив він один, пам’ятаючи, що переклад «чужомовної поезії, поезії різних віків і народів рідною мовою збагачує душу цілої нації, присвоюючи їй такі форми і вирази чуття, яких вона не мала досі, будуючи золотий міст зрозуміння і спочування між нами і далекими людьми, давніми поколіннями». Цей вислів письменника є епіграфом до сьогоднішнього уроку. Як ви його розумієте?

2. Робота біля комп’ютера

І варіант

1) Опрацювання таблиці «Іван Франко — дослідник і критик світових літератур».

«Іван Франко — дослідник і критик світових літератур»

Слов’янські літератури

Англій-

Фран-

Антична літера-

Росій-

Поль-

Чеська

Ська літера-

Цузька літера-

Німецька літера-

Ська

Ська

Тура

Тура

Завдання:

Назвіть прізвища письменників, творчість яких досліджував

Іван Франко.

Яка література ним більше досліджена? Як ви гадаєте чому?

Виберіть із таблиці прізвища письменників, творчість яких

Вивчається в 9 класі.


ІІ варіант

1) Опрацювання схеми «Іван Франко — перекладач світових літератур».

Іван Франко — перекладач світових літератур

Антична література

Індійський епос

Арабський епос

Китайські народні пісні

Болгарський епос

Сербський епос

Староєврейський епос

Польська література

Чеська література

Російська література

Англійська література

Французька література

Німецька література

Скандинавські літератури

Завдання:

Назвіть літератури, з яких І. Франко перекладав українською мовою.

Які у вас враження від знайомства з І. Франком — перекладачем світових літератур?

3. Бесіда на сприйняття статті

Івана Франка про Данте (1–3 розділи)

• Визначте основні теми цієї статті. Яке коло питань у ній окреслене?

• Як ви думаєте, чому Іван Франко починає розгляд поезії Данте з характеристики історичної доби та культури середніх віків?

• Яке місце Іван Франко відводить творчості Данте у культурі Середньовіччя?

• У чому письменник вбачає значення творчості Данте для Італії і для всього світу?

• Що вам здалося складним і незрозумілим у цій статті?

4. Словникова робота

За словником літературознавчих термінів з’ясувати значення поняття «теза» та випадки, в яких використовуються тези.


Відповіді учнів:

1) Теза — стисло сформульована думка, яка передає основний зміст висловлювання.

2) Тези використовуються в таких випадках:

• коли опрацьовуємо літературно-критичні, наукові чи інші джерела;

• коли готуємося до відповіді, доповіді, повідомлення;

• коли визначаємо суть якогось питання, теми;

• коли повторюємо й узагальнюємо вивчене.

5. Робота з пам’яткою «Як працювати над складанням тез»

Учитель. Тези допомагають нам зрозуміти основне, не пропустити найголовнішого, систематизувати матеріал, тому складання тез є надзвичайно важливим умінням, яке знадобиться вам, де б ви не працювали, який би фах у житті не обрали. А зараз ми ознайомимося із пам’яткою «Як працювати над складанням тез», отже, основні вимоги такі (запис пам’ятки у робочі зошити).

• Уважно прочитайте статтю, відзначаючи в ній основні місця, ключові моменти.

• Поділіть статтю за змістом на окремі частини.

• З’ясуйте, про що йде мова у кожній частині й спробуйте стисло сформулювати тему кожної частини.

• Аргументуйте сформульовану вами думку, доберіть відповідні цитати.

• На підставі цього визначте, яких висновків доходить автор статті, які ідеї він утверджує у своїй роботі. Розрізняють два види тезування:

1) Відбір авторських тез із тексту: виписуються основні положення, висунуті автором.

2) Формування основних положень власними словами. Робота над тезами допомагає глибше зрозуміти основні ідеї твору,

Виділяти основне, коротко й точно сформулювати свої думки.

6. Творча усна робота в групах

Завдання:

Страницы: 1 2

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Складання тез літературно-критичної статті і. Франка «Данте аліг’єрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір із його поезій». И в закладках появилось готовое сочинение.

Складання тез літературно-критичної статті і. Франка «Данте аліг’єрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір із його поезій».

|